KB Home - Kjøp av vekst til en interessant pris (NYSE:KBH) (2023)

Ganske nylig,Jeg skrev en artikkel som dekket makroutsiktene til husbyggere. Denne artikkelen konkluderte med at gjennomsnittlig boligbygging for øyeblikket er alt annet enn billig tatt i betraktning resultatene av ledende indikatorer som NAHB-boligstemning og byggetillatelser.

I denne artikkelen skal jeg presentere for deg en boligbygger som ønsker å bli kjøpt til tross for at den har vært opp omtrent 100 % siden starten av 2017.

Kilde: KB Home

Se etter The Sweet Spot

Jeg tror ikke selskapet jeg skal presentere deg er en overraskelse på dette tidspunktet gitt tittelen på denne artikkelen og logoen du nettopp så. jeg tror atKB Home (NYSE:KBH)er fortsatt en interessant investering inn i 2018, og analysen min starter med ledende makroindikatorer.

En av grafene Ibrukt i min forrige artikkelkan sees nedenfor. Denne grafen sammenligner to ledende indikatorer. 'Leading' betyr at de forteller deg hva du kan forvente i form av reell vekst i boligmarkedet. NAHB boligsentimentindikator nådde nettopp et nytt høydepunkt mens det virker som om byggetillatelser sliter litt med å bryte ut. Det er derfor jeg brukte flere farger av grønt og gult - for å vise deg stadiene av vekst, fra vekstakselerasjon til beskjeden vekst og den nåværende stagnasjonsfasen.

Imidlertid priser boligaksjer massivt de nåværende skattekuttene som forventes å øke boligmarkedet i 2018 og utover. I tillegg til det gravde jeg litt dypere og fant ut at sør og vest overgår andre regioner som du kan se nedenfor.

Kilde: Author's Spreadsheets (Rådata: Census Bureau)

Vesten går sakte opp med mye volatilitet mens sør ser ut til å bryte ut av et sidelengs område som startet tilbake i 2015.

DeVesten ser for tiden 4 % vekst, mens Sør yter bedre enn 7 % vekst. Total vekst av byggetillatelser i USA er på 3,8 %, mens både Midtvesten og Nordøst trekker seg sammen.

Så hvorfor betyr dette noe? Det betyr noe fordi KB Home driver virksomhet i de sterkeste regionene. Selskapet selger hushovedsakelig på vestkysten og sentrale Colorado og Texas. Dessuten er mer enn 50 % av kundene deres førstegangskjøpere, noe som betyr at et styrket boligmarked virkelig kan være til fordel for dette selskapet.

KB Home - Buying Growth At An Interesting Price (NYSE:KBH) (4)Kilde:KB Home Q3/2017 Resultatpresentasjon

Så langt så bra, men er dette selskapet i stand til å snu positive følelser til vekst, eller er dette et tilfelle av "et stigende tidevann løfter alle båter"?

Gjør makro til mikro

KB Home jobber med en veldig interessant tilnærming kalt 'bygg på bestilling' som gjør at selskapet kan være mer fleksibelt og tilpasse seg kundenes behov.

BTO gir fleksibilitet til å bevege seg med etterspørselen, noe som driver absorpsjon. Med et stort etterslep av solgte boliger, kan vi håndtere oppstarter for å oppnå jevn produksjon på fellesskapsnivå, noe som øker effektiviteten i faste kostnader og byggekostnader.

- KB Home (inntektspresentasjon for tredje kvartal 2017)

Dette er en av grunnene til at selskapet har vært så vellykket med å snu makroøkonomiske trender til bunn- og topplinjevekst (mikroøkonomi, derav undertittelen).

Siden 2014 har den gjennomsnittlige salgsprisen økt fra omtrent $330 tusen til nesten $390 tusen. Denne økningen på 18 % er i tråd med prisøkningen i Case-Shiller i samme periode. Leveransene steg nesten 50 % til mer enn 10 600 enheter. Denne økningen overgår de 30 % økningen av byggetillatelser i samme periode, noe som indikerer styrken til KB Homes forretningsmodell.

Kilde: KB Home Q3/2017 Resultatpresentasjon

Salget følger denne trenden perfekt med en vekst på 15 % sammenlignet med 2016. Denne trenden støttes av sterk prissetting og den gunstige posisjonen til KB Home som gjør det mulig å dra nytte av førstegangskjøpere i nabolag med rimelig verdi.

KB Home - Buying Growth At An Interesting Price (NYSE:KBH) (6)KBHdata avYCharts

I tillegg er de i stand til å kreve høyere priser gjennom sin bygge-på-bestilling-modell som også lar selskapet kutte kostnader og øke lønnsomheten.

Salgs-, generelle og administrative kostnader falt fra 11,9 % i 2015 til 9,6 % fra og med tredje kvartal 2017. Driftsresultatet økte fra 4,7 % til 7,4 %. Dette er akkurat den typen forbedring du ønsker å se i tillegg til et sterkt makromiljø eller økende topplinjevekst.

Kilde: KB Home Q3/2017 Resultatpresentasjon

Videre høster selskapet endelig fruktene av massive landinvesteringer. Den nåværende salgsøkningen har ført til at netto driftskontantstrømmer har vært positive siden 2015. Legg også merke til akselerasjonen mellom 2016 og 2017, da økonomien begynte å akselerere.

Kilde: KB Home Q3/2017 Resultatpresentasjon

Definisjonen av billig

Det nåværende gunstige makromiljøet har (åpenbart) ikke gått upåaktet hen av analytikere. Helårs EPS forventninger for 2018 er økt fra1,85 USD i 1. kvartal 2017 til 2,13 USD i desember 2017.

KB Home - Buying Growth At An Interesting Price (NYSE:KBH) (9)Derfor omsettes selskapet til omtrent 15 ganger neste års inntjening. Og jeg legger alltid til at disse forventningene ikke er endelige. Jeg tror at vi kommer til å se høyere revisjoner ettersom sentimentet øker ytterligere (som det burde under den nye skatteplanen og økonomiske trenden).

Bunnlinjeveksten over de neste 5 årene forventes å være på 25 %, noe som indikerer et PEG-forhold på 0,90 mens selskapet handles til omtrent 0,66 ganger salget.

Normalt er aksjer som er for billige et varselsignal. Men i dette tilfellet handler vi en makroaksje som ser et svært gunstig miljø. Dette gir oss grønt lys til å fortsette, for å si det sånn. Og vi kjøper selskapet til en pris som er doblet på mindre enn 12 måneder.

Sammendrag

KB Home er en veldig interessant handel. Makromiljøet er svært gunstig overfor sykliske makroaksjer og selskapet driver virksomhet i de sterkeste regionene når det gjelder forventet boligaktivitet. I tillegg liker jeg hvordan selskapet er i stand til å snu et gunstig forretningsmiljø til veldig sterk topp- og bunnlinjevekst. Videre får du fortsatt kjøpe aksjen uten å måtte hoppe på et tog som har forlatt stasjonen for måneder siden.

Følg med!

Takk for at du leste artikkelen min. Fortell meg gjerne hva du synes om oppgaven min. Ditt innspill settes stor pris på!

Denne artikkelen er skrevet av

Leo Nelissen

25,12K

Følger

s

Leder av

iREIT på Alpha

Nummer 1-tjenesten for trygg og pålitelig REIT-inntekt

Velkommen til min Seeking Alpha-profil!

Jeg er en finansmarkedsanalytiker på kjøpssiden og spesialiserer seg på utbyttemuligheter, med et sterkt fokus på store økonomiske utviklinger knyttet til forsyningskjeder, infrastruktur og råvarer. Artiklene mine gir innsiktsfulle analyser og praktiske investeringsideer, med spesiell vekt på utbyttevekstmuligheter. Jeg tar sikte på å holde deg informert om de siste makroøkonomiske trendene og betydelig markedsutvikling gjennom engasjerende innhold. Ta gjerne kontakt med meg via DM eller finn meg på Twitter (@Growth_Value_) for mer innsikt.

Takk for at du besøkte profilen min!

Analytikers avsløring: Jeg er/vi er lenge KBH. Jeg skrev denne artikkelen selv, og den uttrykker mine egne meninger. Jeg mottar ikke kompensasjon for det (annet enn fra Seeking Alpha). Jeg har ingen forretningsforbindelser med noe selskap hvis aksjer er nevnt i denne artikkelen.

Denne artikkelen tjener det eneste formålet å tilføre verdi til forskningsprosessen. Ta alltid vare på din egen risikostyring og aktivallokering.

Søker Alphas avsløring:Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Det gis ingen anbefaling eller råd om hvorvidt en investering passer for en bestemt investor. Eventuelle synspunkter eller meninger som er uttrykt ovenfor, gjenspeiler kanskje ikke de fra Seeking Alpha som helhet. Seeking Alpha er ikke en lisensiert verdipapirforhandler, megler eller amerikansk investeringsrådgiver eller investeringsbank. Våre analytikere er tredjepartsforfattere som inkluderer både profesjonelle investorer og individuelle investorer som kanskje ikke er lisensiert eller sertifisert av noe institutt eller reguleringsorgan.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 15/09/2023

Views: 6446

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.